Algemene voorwaarden Triodin

Artikel 1.  Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden van Triodin zijn van toepassing op alle voorstellen, overeenkomsten en werkzaamheden van Triodin voor opdrachtgevers en hun rechtsopvolgers. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een bepaling van deze algemene voorwaarden laat onverlet de toepasselijkheid van de overige bepalingen.


Artikel 2.  Vergoedingen en facturatie

De diensten van Triodin worden, tenzij anders overeengekomen, vergoed op basis van een fixed fee per maand voor de overeengekomen looptijd van de opdracht. Deze fixed fee is, tenzij anders vermeld, inclusief reiskosten (binnen 100 km reisafstand van het vestigingsadres van Triodin), exclusief BTW, exclusief eventuele locatie- en verblijfskosten. Locatie- en verblijfskosten worden altijd tegen werkelijke kosten door de opdrachtgever vergoed. Triodin factureert eenmaal per maand. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum.


Artikel 3.  Reclamering

Als de opdrachtgever ontevreden is over de door Triodin verleende dienst dient de opdrachtgever binnen 8 dagen na het verlenen van de dienst te reclameren. Hierna vindt zo snel mogelijk, maar maximaal 15 dagen na reclamering, een gesprek tussen de opdrachtgever en Triodin plaats. Als de opdrachtgever met duidelijke argumentatie de ontevredenheid kan onderbouwen en de verbeterpunten voor Triodin kan aangeven, wordt een betalingsregeling getroffen. Dit kan betekenen dat de factuur volledig wordt gecrediteerd.


Artikel 4.  Opzegtermijn

Zowel de opdrachtgever als Triodin kunnen een overeenkomst op schriftelijke en gemotiveerde wijze met onmiddellijke ingang opzeggen. Voor al ingeplande diensten geldt een opzegtermijn van twee weken.


Artikel 5.  Vertrouwelijkheid en copyright

Alle informatie over de opdrachtgever die tijdens de dienstverlening door de opdrachtgever aan Triodin wordt verstrekt wordt vertrouwelijk behandeld en niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij schriftelijk overeengekomen. Op informatie, materialen, presentaties en documenten van Triodin berust geen copyright, en mag dus door de opdrachtgever naar eigen inzicht ten behoeve van de eigen organisatie worden gebruikt. Bronvermelding wordt op prijs gesteld.


Artikel 6.  Aansprakelijkheid

Triodin, haar medewerkers en eventueel door Triodin ingeschakelde derden, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade en gevolgschade die verband houdt met de diensten van Triodin , behoudens opzet of grove schuld. Als toch enige aansprakelijkheid aan de zijde van Triodin zou bestaan, is die altijd beperkt tot het maximum van het gefactureerde bedrag voor de opdracht.


Artikel 7.  Toepasselijk recht

Triodin is het recht voorbehouden om met maatregelen haar bovenstaande rechten te beschermen. Op alle voorstellen en overeenkomsten van Triodin is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Ook eventuele geschillen zullen naar het Nederlands Recht worden beslecht.

[ update september 2022 ]